Omsorgstandpleje

Sådan kommer man med i ordningen.

Sådan kommer man med i ordningen

Man skal visiteres til omsorgstandpleje
Borgere i plejeboliger eller eget hjem har mulighed for visitering til omsorgstandplejen via hjemmeplejen, som vurderer behovet ganske som ved tildeling af hjemmehjælp.

Plejepersonalet kan hjælpe med at udfylde ansøgningsblanketter og formidle kontakten til visitationen.

Borgere i plejecentre med fast personale bliver automatisk tilbudt omsorgstandpleje.

Hvis der efterfølgende sker ændringer i en borgers situation, kan han/hun blive udvisiteret af omsorgstandplejen.

Omsorgstandpleje eller specialtandpleje?
I visse tilfælde kan patienter, der synes at høre ind under omsorgstandplejeordningen, af kommunen blive visiteret til behandling i specialtandplejeordningen. Læs mere om specialtandplejeordningen.

Klagemuligheder
Man kan som borger/patient [i henhold til LBK nr 995 af 14/06/2018] klage til Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Patientombuddet) over kommunens afgørelse. Man kan klage over:

  • om man er omfattet af reglerne om omsorgstandpleje
  • egenbetalingen
  • omfanget af omsorgstandpleje.

Spørgsmål?
Kontakt Visitationen i Pleje og Sundhed på tlf. 39 98 05 93 hvis du vil vide mere om omsorgstandplejen.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Tandplejeinformations nyhedsbrev

Brevkasse

'Spørg Johan' og få svar.